Skip to Main Content

מדריך לשימוש במערכת Pure

מדריך לשימוש במערכת pure


צוות Pure בספרייה

כניסה לפורטל

כניסה לממשק ניהול

ניהול חשבון המשתמש ב: Pure

באמצעות חשבון המשתמש שלך ב-Pure ניתן להגדיר התראות מערכת שישלחו אוטומטית למייל שלך ומשתמשים מורשים שינהלו בשמך את הפרופיל שלך.
הכניסה לחשבון המשתמש שונה מהכניסה לעריכת הפרופיל - יש להיכנס דרך לחיצה על שם המשתמש שלך המופיע בצידו השמאלי העליון של המסך:

גם בחשבון זה מופיעות מספר כרטיסיות:

  1. כרטיסיית Email setting- להגדרת התראות מערכת שישלחו לכתובת המייל המופיעה בחשבונך במערכת. 
  2. כרטיסיית Trusted users - להגדרת משתמשים מורשים שינהלו בשמך את הפרופיל שלך.

 

למשתמשים אלו יהיו אותן הרשאות עריכה לפרופיל שלך ב-Pure כמו ההרשאות שלך.
אין הגבלה על מספר המשתמשים המורשים וניתן להסירם בכל עת.
יש לחפש את העמיתים אותם ברצונך להגדיר מתוך הרשימה הקיימת במערכת. 
אם אינם מופיעים במערכת, יש לפנות לצוות Pure בספרייה בבקשה להוסיפם.
 

 


   

ניתן לפנות במייל לצוות Pure בספריית האו"פ בכל שאלה בנוגע למערכת ולשימוש בה:

 CRIS_Library@openu.ac.il